Sağlık Emekçileri Haklarını İstiyor
Haber Kategorisi: Gaziantep

Sağlık Emekçileri Haklarını İstiyor

1. Gece Nöbet tutan başta hemşireler olmak üzere tüm personel gündüz çalışanlara göre döner sermayeden daha çok katkı payı almalıdırlar. Gece çalışanlar iş yasasında daha ücret alır maddesi var. Gece çalışanlar, yapılan istatistiklere göre daha erken ölüyorlar. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof.Dr.Aziz Sancar hocamızın çalışmasında da gece çalışan insan organizmasında DNA tamirinin daha zor olduğu ortaya konmuş durumda. Döner Sermaye yönetmeliği bu talebimizin gerçekleşmesine engel değil. Bu şekilde sağlık hizmetinin gece-gündüz aynı şeklide devam etmesi daha kolay sağlanacaktır. İş yasasında gece çalışması 20.00-06.00 arası çalışma olarak tanımlanmış ve daha fazla ücret verilmesi öngörülmüştür. Ersin Arslan Devlet hastanesinde işçi statüsünde çalışanlar bu saat aralığında yaptıkları çalışma karşılığı %35 zamlı ücret almaktadırlar. Hollanda’da Sağlık çalışanları gece ve Pazar çalışmaları karşılığında yüzde 60 fazla ücret almaktadırlar. Anayasamızın eşitlik ilkesinden hareketle, bizlerinde gece çalışmamız karşılığında en azından döner sermaye üzerinden daha fazla ödeme yapılarak hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz.

2. Hastanemizde, hastanemizdeki yetkili sendikanın yöneticileri, aynı zamanda hastane yöneticileridir(Müdür,Müdür yardımcısı,Başhemşire, Başhemşire yardımcısı, Birim sorumlusu). Sendikalar esas olarak, çalışanı çalıştıranlara karşı koruyan örgütlerdir. Böyle bir durumda çalıştıranlar, çalışanların da temsilcisi olduğunda sendikanın bir fonksiyonu kalmamaktadır. Sendikacılığın en temel ilkesi işverenden, hükümetten, iktidardan bağımsız olmaktır. Bu durum sendikacılığın temel ilkeleriyle çelişmektedir. Bu durum ayrıca ILO’nun 151 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının korunması Sözleşmesine de aykırıdır. BU sözleşmenin 5. Maddesi bu konuya açıklık getirmektedir. MADDE 5 - 1. Kamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. 2. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. 3. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.

3. Hastanemizde hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde kayırmacılık, ayrımcılık yaşanmaktadır. Sorumlu hemşire ve supervisorların yetkili sendikaya üyeliği zorunlu hale getirilmiş gibidir. Sorumlu hemşire arkadaşlarımız kendilerini yetkili sendikaya karşı da sorumlu hissetmekte ve nöbet listeleri hazırlanırken ayrımcılıklar yaşanmaktadır(Halen hastanemizde Başhemşire ve başhemşire yardımcısı Sağlık Sen Üniversitesi Şube yöneticisidir). Sorumlu hemşirelerin hangi kriterlere göre seçildiği belli değildir. Kliniklerde gece çalışmaz raporu olmadığı halde sürekli gündüz ve hafta içi çalışan bir hemşire grubu vardır. Bu durum çalışma barışını bozmakta, hemşire arkadaşlarda isteksizlik yaratmaktadır.

4. Hastanemizde atama ve yükseltmelerde, çalışanların aldıkları Eğitimin(lisansüstü, doktora), Sertifikaların, deneyim sürelerinin değerlendirilmesini talep ediyoruz. Liyakate göre atama istiyoruz.

5. Asistan doktor arkadaşlarımızın nöbet sayılarının azaltılması nedeniyle arkadaşlarımız için gece mesaisinin ayrı ücretlendirilmesi çok daha önemli hale gelmiştir. Gece çalışmasının asistan hekim arkadaşlarımız için döner sermaye üzerinden daha yüksek ücretlerle ücretlendirilmesini istiyoruz. 3 Eylül itibari ile yayınlanan YÖK bünyesinde bulunan hastanelerde görevli asistan hekimler için uygulanacak nöbet düzenlemesinin uygulamaya geçmesi Ekim hatta Kasım ayını bulmuştur. Eylül ve Ekim aylarında nöbet ertesi izin kullanmadan çalışıp ayda 9-10 nöbet tuttuğu halde Eylül ve Ekim ayı için asistan hekimlerden yapılan nöbet ücreti kesintilerinin telafi edilmesini istiyoruz. Bakılan hasta yükünün büyük çoğunluğunu çeken asistan hekimlerin döner sermayeden aldıkları ödemelerin artırılmasını ve eğitim araştırma hastanelerinde aynı görevi yapan asistan hekimler ile şartlarının eşitlenmesini istiyoruz.

6. Yoğun bakımlarda yönetmelikte bulunan bir hemşire en çok iki hastaya bakar kuralının uygulanmasını istiyoruz.

7. Öğretim üyesi arkadaşlarımız çalışma saatleri dışında hastanemize çağrıldıklarında gelmek zorunda kalmaktadırlar. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ödenen icap nöbeti ücretlerinin hastanemizde de ödenmesini talep ediyoruz. Öğretim üyesi doktorların ücretleri son iyileştirmelerle, Devlet hastanesinde çalışan uzman doktor ücretlerinin altında kalmaktadır. Bu durumun orta vadede hastanemizden öğretim üyesi kaybına yol açması muhtemeldir. Bu konuda başhekimliğimizce, Kamu yönetimi nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz. dedi.